📱 Telefon dostępny przez całą dobę: tel. 508-070-944

Poradnik Pogrzebowy

Gdy odchodzi bliska osoba. Zasady postępowania w przypadku śmierci.
Śmierć bliskiej osoby dla każdego człowieka jest bolesnym doświadczeniem. W pierwszych chwilach, podjęcie jakiegokolwiek działania wydaje się bardzo ciężkie. Dlatego uważamy że pomoc Państwu w tym dniu i zapewnienie zmarłemu wyjątkowej ceremonii pogrzebowej jest naszym obowiązkiem. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa poradnik pogrzebowy, czyli najważniejsze informacje i wskazówki, które mogą okazać się pomocne w przypadku śmierci bliskiej osoby

Śmierć z przyczyn naturalnych w domu

Gdy bliską osobę odbiera nam choroba i śmierć następuje w domu, pierwszym krokiem powinno być wezwanie lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod numer telefonu 999 lub 112. Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon, a następnie na sporządzeniu odpowiedniego protokołu i wystawieniu KARTY ZGONU która będzie podstawą do wystawienia AKTU ZGONU przez Urząd Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zmarłej osoby do chłodni.

W tym celu zawiadamiamy zakład pogrzebowy Zbigniew Nowak dzwoniąc pod całodobowy numer 508 070 944.

Śmierć w szpitalu/ hospicjum

W przypadku zgonu w szpitalu lub hospicjum sytuacja jest o tyle łatwiejsza że Kartę Zgonu wraz z kartą potwierdzenia odbioru zwłok wydaje bliskim zmarłego szpitalny dział statystyki lub lekarz prowadzący.
Posiadając ten dokument Nasza Firma w pełnym poszanowaniu przetransportuje osobę zmarłą do chłodni zapewniając godną opiekę.

Śmierć w tragicznych okolicznościach

Udajemy się do zakładu pogrzebowego w Lesznie przy ul. Kąkolewskiej 2.

Należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub akt zgonu jeżeli byli Państwo uprzednio w USC
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby załatwiającej formalności
 • legitymację emerytalną lub rencisty lub w przypadku jej braku ostatni odcinek emerytury lub renty
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku gdy osoba zmarła przed śmiercią była czynnym pracownikiem , pracodawca zobowiązany jest do wystawienia tego dokumentu)

Karta zgonu

Karta zgonu jest niezbędna do uzyskania aktu zgonu, który to zaś jest niezbędny do uzyskania prawa do zasiłku pogrzebowego. Czym jest karta zgonu i kto może ją wystawić?

Zgon i jego przyczyny powinny zostać ustalone przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. W przypadku, kiedy nie jest możliwe wystawienie karty zgonu w taki sposób, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę. Karta zgonu powinny być wystawiona w dwóch egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy karty zgonu, zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, przedstawia się administracji cmentarza w celu pochowania zwłok, natomiast drugi egzemplarz służy do celów statystycznych.

Co ważne podanie przyczyny zgonu nie jest niezbędnym warunkiem do wystawienia karty zgonu. W przypadku, kiedy nie można ustalić przyczyny zgonu lub, gdy nie ma podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa, w karcie zgonu, w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny zgonu, wpisuje się adnotację „przyczyna zgonu nieustalona”.

Na podstawie karty zgonu można uzyskać akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Akt zgonu i jak go uzyskać

Skrócony akt zgonu jest wymaganym dokumentem w procedurze ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Sam akt zgonu jest aktem stanu cywilnego rejestrującym śmierć osoby.

Zgon osoby rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca takiego zdarzenia. W wyjątkowych sytuacjach zgon można zgłosić w urzędzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochowania.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. W przypadku, kiedy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

Do zgłoszenia aktu zgonu zobowiązani są:

 • małżonek lub dzieci zmarłego;
 • najbliżsi krewni lub powinowaci;
 • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;
 • osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały;
 • administrator domu, w którym nastąpił zgon;
 • jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do jego zgłoszenia zobowiązany jest szpital lub zakład.

W celu uzyskania aktu zgonu należy przedstawić kartę zgonu oraz zwrócić dowód osobisty osoby zmarłej ( lub poprosić o jego zwrócenie przy jednoczesnym unieważnieniu go poprzez obcięcie jednego z rogów lub przedziurkowanie). W szczególnych okolicznościach podstawą wystawienia aktu zgonu może być pisemne zgłoszenie prokuratury albo policji, w przypadku gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu lub zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia w odniesieniu do noworodka niezdolnego do życia, który urodził się żywy, lecz żył krócej niż 24 godziny.

Dokumenty konieczne do sporządzenia aktu zgonu

Osoba zgłaszająca zgon powinna przedstawić następujące dokumenty:

 • wystawiona przez lekarza karta zgonu;
 • dowód osobisty zmarłego ( w przypadku cudzoziemca –paszport).
 • dowód osobisty wnioskodawcy

Co zawiera akt zgonu

Do aktu zgonu wpisuje się:

 • nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego;
 • datę, godzinę oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok;
 • nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej;
 • nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego;
 • nazwisko, imię (imiona), miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon lub dane dotyczące szpitala albo zakładu.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny ponoszącemu koszty pogrzebu w wysokości 4.000 zł. Przed tą datą zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwota ta ustalana była miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w kwocie 4.000 zł.
Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS, KRUS, MSWiA.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2023 · ZbigniewNowak24.pl ·